Информация за преписката

Възложител: Патентно ведомство на Република България /РБ/
Номер: 00738-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 2, Фаза 1. Общата цел на проекта е повишаване качеството на административното обслужване на потребителите и по-нататъшно хармонизиране с Европейските практики във връзка със заявяването на марки, промишлени дизайни и последващи вписвания за тях, чрез технологичното надграждане, адаптирането, интегрирането и внедряването на разработения от СЕСИС софтуерен пакет 2, фаза 1 на проекта „Съществени подобрения на фронт офиса“ в Патентно ведомство. За постигане на така формулираната обща цел, настоящият проект има следните специфични цели: Внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях; По-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910624   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.05.2019 13.05.2019
2   910626   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.05.2019 13.05.2019
3   920791   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
4   941370   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.10.2019 25.10.2019