Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0021
Адрес на профила на купувача: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pryako-dogovaryane/551-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“ по части: Геодезия, Конструктивна, Хидротехническа, Машинно - технологична, Електрическа, План за безопасност и здраве по време на строително-монтажните работи (включително пожарна безопасност), План за организация и изпълнение на строителството и Обобщена (генерална) количествено – стойностна сметка.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910496   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
2   919697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.07.2019 02.07.2019