Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0014_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на сензори (детектори) за проверка на защитен елемент „M“ в българските банкноти по две обособени позиции. Предметът на обособена позиция № 1 обхваща доставка на 3 броя сензори (детектори) за проверка на защитен елемент „M“ за банкнотообработващи системи BPS C4, съгласно техническата спецификация на възложителя(Приложение № 1А), техническото предложение (Приложение № 2А) и ценовото предложение (Приложение № 3А) на избрания за изпълнител участник, представляващи неразделна част от проекта на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1. Предметът на обособена позиция № 2 обхваща доставка на 1 брой сензор (детектор) за проверка на защитен елемент „M“ за банкнотообработваща система BPS М7, съгласно техническата спецификация на възложителя(Приложение № 1Б), техническото предложение (Приложение № 2Б) и ценовото предложение (Приложение № 3Б) на избрания за изпълнител участник, представляващи неразделна част от проекта на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2. Участникът гарантира, че качеството и техническите параметри на М-сензорите, предмет на доставка по всяка от обособените позиции, няма да се променят в рамките на оферирания от него гаранционен срок. Обхватът на гаранцията на доставените М-сензори е съгласно проекта на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция и Общите условия за снабдяване и доставка за продуктите и услугите или други приложими условия, които участникът следва да приложи към Техническото си предложение.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910406   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
2   921369   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019