Информация за преписката

Възложител: В и К ООД - Габрово /Водоснабдяване и канализация ООД - Габрово/
Номер: 00657-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/155
Процедура: Публично състезание
Описание: Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910300   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
2   910301   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019