Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivni-lekar-produkti-radiprekr/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка обхваща доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910225   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2019 09.05.2019
2   910230   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2019 09.05.2019
3   922810   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2019 22.07.2019
4   927109   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
5   927964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 19.08.2019
6   971161   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2020 06.04.2020