Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.tenders.bulgartransgaz.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909430   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.04.2019 г.  30.04.2019 г. 
2   909431   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     25.04.2019 г.  30.04.2019 г. 
3   916581   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         13.06.2019 г.  14.06.2019 г.