Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0040
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2432&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва доставка и гаранционно обслужване на 1 брой фабрично нов автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020 със следните основни технически характеристики: - брой места - 4+1; - вид гориво – бензин/дизел; - мощност - минимум 60 kW. - екологични норми за вредни емисии - минимум ЕВРО 6. Предметът на поръчката включва задължение за Изпълнителя да регистрира автомобилите в КАТ. Подробно описание на характеристиката на автомобила се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909364   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.04.2019 30.04.2019
2   909368   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.04.2019 30.04.2019
3   919733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2019 05.07.2019