Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/kosene-trevni-ploshti-2019-2
Процедура: Публично състезание
Описание: В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева. Обекти: Тревни площи в населените места – гр.Девня, с.Кипра и с.Падина; Залесени общински площи. Приблизителна площ за косене: 600 дка. Работата ще се възлага по обекти ежемесечно чрез възлагателни писма според необходимостта и бюджетните средства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909118   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.04.2019 24.04.2019
2   909121   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.04.2019 24.04.2019
3   914134   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.05.2019 30.05.2019