Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление”, което включва: • Гласови телефонни разговори и услуги; • Съобщения SMS, MMS; • Достъп до мобилен интернет през GSM /UMTS/ HSDPA/ LTE; • Участниците имат възможност да предоставят и други допълнителни услуги (които не подлежат на оценяване).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   908904   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.04.2019 23.04.2019
2   908906   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.04.2019 23.04.2019
3   920279   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019