Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0023
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38139
Процедура: Открита процедура
Описание: Спортна зала „Нефтохимик”, представлява имот с идентификатор 07079.607.85.22 по КККР с площ от 2 316 кв. м. и обща височина 12 м. Строена е през 1988 г. с две обособени вътрешни зали по акробатика и за волейбол. Конструкцията е стоманена-стоманени колони и покривни стоманени ферми. Стените са от панели с два пласта ЛТ ламарина, а покривът е плосък от покривни панели. Съблекалнята, представляваща имот с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР с площ от 229 кв. м. и обща височина 3.70м е с две обособени съблекални към двете зали по акробатика и волейбол. Конструкцията е монолитна стоманобетонова. Към настоящия момент не се забелязват видими пукнатини и деформации по конструкцията на сградите.Последният ремонт на обектите е извършван преди повече от 8 години. Поради обилни течове и амортизация се налагат нови СРР/СМРпо покрива и на вътрешните съблекални на двете сгради като текущ ремонт, за които дейности съгласно ЗУТ, чл.151, ал.1 и ал.5 не се изисква издаване на строително разрешение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   908715   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.04.2019 25.04.2019
2   908717   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.04.2019 25.04.2019
3   918803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2019 03.07.2019
4   959866   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.02.2020 12.02.2020