Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/98971d36461a4afa152935c59f6eec4a
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”. Подробно описание на видовете офис консумативи, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІІ. от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   908531   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.04.2019 25.04.2019
2   908541   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.04.2019 25.04.2019
3   913155   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         23.05.2019 23.05.2019
4   935663   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019