Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка за доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация е разделена по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация” с общ брой артикули –5516; - Обособена позиция № 2 – „Специализирани принтери” с общ брой артикули – 5; - Обособена позиция № 3 – „Копирна машина висок клас” с общ брой артикули – 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   908478   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.04.2019 25.04.2019
2   908482   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.04.2019 25.04.2019
3   931125   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2019 02.09.2019
4   933389   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.09.2019 16.09.2019