Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”. Предметът на поръчката включва периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от докуметацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   908399   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.04.2019 22.04.2019
2   908411   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2019 22.04.2019
3   940532   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2019 28.10.2019
4   945848   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2019 25.11.2019
5   949885   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2019 20.12.2019