Информация за преписката

Възложител: Община Царево
Номер: 00079-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща рехабилитация на участък от ул. „Преображенска“ - от ул. „Михаил Герджиков“ до ул. „Любен Каравелов“ - на територията на гр. Царево, община Царево, с обща дължина на предвидения за рехабилитация участък 475 м. Обектът е трета категория, съгласно чл. 6, ал.1, т. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г.). Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документацията за обществената поръчка Количествена сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907887   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019
2   907889   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019
3   926309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019