Информация за преписката

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Номер: 01379-2019-0057
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е подмяна на мълниезащитно въже на въздушни линии 110 кV „Буря-Чардафон” , 110 кV „Смилово” и 220 кV „Куманица” с ново тип OPGW. Основните видове строително-монтажни работи са: - демонтаж на съществуващото м.з.в.; - доставка и монтаж на ново м.з.в. тип OPGW и арматура; - доставка монтаж на оптичен кабел OPUG и арматура; - доставка и монтаж на шкафове и ODF–и на съо0тветните места в подстанции и ВЕЦ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907198   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.04.2019 12.04.2019
2   907200   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.04.2019 12.04.2019
3   934766   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         24.09.2019 24.09.2019