Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ - Видин
Номер: 00496-2019-0032
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2423&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Видин и ДСП на територията на област Видин, включващи следните дейности: 1. зареждане, съответно рециклиране на тонер-касетите за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства включва следното: - отстраняване на остатъчния тонер; - почистване на компонентите на касетата; - контрол на електрическите контакти в касетите; - смяна и програмиране на чиповете на тонер-касетите, които имат такива; - зареждане с тонер; - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница; 2. Съпътстващи услуги за сметка на Изпълнителя: - консултации, мнения и препоръки относно честотата на зареждане на тонер-касети и други компоненти, и части в касетите за осигуряване на качествен печат; - гаранция за работоспособността на заредената тонер-касета, изразена в брой отпечатани листа при запълване от 5 %.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906347   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.04.2019 08.04.2019
2   906360   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.04.2019 08.04.2019
3   907540   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         15.04.2019 15.04.2019
4   921539   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019