Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=240
Процедура: Открита процедура
Описание: „Извършване на СМР със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие - Дунав", с. Вардим“; •Обособена позиция №2 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Филип Станиславов", с. Ореш“; •Обособена позиция №3 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище "Светлина - Царевец 1927", с. Царевец“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906353   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.04.2019 11.04.2019
2   906354   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2019 11.04.2019
3   925978   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019