Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград
Номер: 00496-2019-0031
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2425&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Разград и ДСП на територията на област Разград, включващи следните дейности: 1.Зареждане, респ. рециклиране на тонер касетите за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства, подробно индивидуализирани в Списък - Приложение №7, включващо следното: - отстраняване на остатъчния тонер; - почистване на компонентите на касетата; - контрол на електрическите контакти в касетите; - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива; - зареждане с тонер; - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница; 2.Съпътстващи услуги, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: - Консултации, мнения и препоръки, относно честотата на зареждане на тонер касети и други компоненти и части в касетите за осигуряване на качествен печат; - Гаранция за работоспособността на заредената тонер касета, изразена в брой отпечатани листа при запълване от 5 %.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906256   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.04.2019 08.04.2019
2   906261   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.04.2019 08.04.2019
3   921523   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019