Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/542-
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие. Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора. Място на доставка – до съответния обект на структурното звено (съгласно Списък Приложение към техническата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя. В зависимост от конкретните си потребности, Възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в Техническите спецификации, част от документацията за участие.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906166   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.04.2019 05.04.2019
2   909859   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2019 07.05.2019
3   914843   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 07.06.2019