Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0021
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37994
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“. За правилната работа на системата следва да се осигурят стандартни гласови услуги, реализирани по SIP протокол. Системата приема по SIP протокол входящи разговори само от един предварително зададен IP адрес.Фиксираният IP адрес трябва да бъде предварително дефиниран, като той не трябва да се променя с друг фиксиран адрес без предварително писмено уведомление, направено не по-късно от 14 дни от датата на влизането му в сила и потвърждение на Възложителя.Броят на едновременните телефонни разговори по SIP протокол трябва да е минимум 4. При необходимост и след писмена заявка от страна на Възложителя тези канали трябва да могат да бъдат увеличени.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/05/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906147   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.04.2019 08.04.2019
2   906155   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2019 08.04.2019
3   944550   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2019 18.11.2019