Информация за преписката

Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01175-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.bas.bg/профил-на-купувача/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   905961   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.04.2019 08.04.2019
2   905968   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
3   926008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2019 05.08.2019
4   926101   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 07.08.2019
5   926178   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 07.08.2019
6   926203   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 08.08.2019
7   926472   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 09.08.2019
8   926597   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 09.08.2019
9   926698   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 09.08.2019
10   926764   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.08.2019 12.08.2019
11   926912   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
12   927016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 12.08.2019
13   927092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
14   927104   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
15   927151   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
16   927167   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
17   927185   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
18   927224   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2019 12.08.2019
19   927433   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 14.08.2019
20   927600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
21   927628   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2019 15.08.2019
22   927777   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
23   927833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
24   927864   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019
25   927883   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 16.08.2019
26   927896   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 19.08.2019
27   928009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 19.08.2019
28   928116   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 19.08.2019
29   928389   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2019 19.08.2019
30   928479   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.08.2019 19.08.2019
31   928595   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2019 22.08.2019
32   928744   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2019 22.08.2019
33   928881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 23.08.2019
34   928992   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 23.08.2019
35   928993   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 23.08.2019
36   929361   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
37   929494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019
38   929755   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2019 29.08.2019
39   929767   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2019 28.08.2019
40   930166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2019 30.08.2019
41   930261   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2019 02.09.2019
42   930338   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2019 02.09.2019