Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=239
Процедура: Публично състезание
Описание: Осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“, както следва: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); 2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г. с последващите изменения и допълнения. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   905894   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.04.2019 04.04.2019
2   905897   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.04.2019 04.04.2019
3   906351   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         08.04.2019 08.04.2019
4   917839   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
5   948668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.12.2019 11.12.2019