Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0011
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   905485   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.04.2019 02.04.2019
2   905492   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.04.2019 02.04.2019
3   914728   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.06.2019 04.06.2019