Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елена към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Номер: 02712-2019-0011
Адрес на профила на купувача: https://www.scdp.bg/procedures
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на резервни части, материали, аксесоари и консумативи, необходими за правилната експлоатация на служебните автомобили, за извършването на извънгаранционно техническо обслужване и текущ ремонт.Техническо обслужване на автомобилите, в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя за марката автомобилна техника, състоящо се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране. Ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние. Извършване ремонти на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост на автомобилите и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   905326   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.04.2019 04.04.2019
2   905335   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2019 04.04.2019
3   914790   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 06.06.2019