Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=235
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на възлагане са услуги, свързани с осигуряване на информиране и публичност, а именно следните дейности: a) Изработване и доставка на плакати – 4 броя; b) Изработване и доставка на информационни брошури – 200 броя; c) Изработване и доставка на roll-up банер със стойка - 1 брой; d) Публикуване на 4 прессъобщения, поне в 2 местни печатни издания - 8 броя; e) Информационни табели – 2 броя; f) Изработка и доставка на информационни стикери за поставяне върху закупеното, доставено и монтирано оборудване и обзавеждане – 500 броя; g) Стикери за поставяне на външно оборудване – 15 броя; h) Изработка и доставка на тениски – 30 броя; i) Изработка и доставка на тефтери – 100 броя; j) Изработка и доставка на химикали – 100 броя; k) Изработване, доставка и монтаж на постоянна информационна табела след приключване на СМР – 2 броя. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   904900   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.03.2019 29.03.2019
2   904903   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.03.2019 29.03.2019
3   912461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2019 20.05.2019