Информация за преписката

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Номер: 00105-2019-0009
Адрес на профила на купувача: https://mfa.bg/bg/zop/2016/7193
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части:- Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение);- Конструктивна (становище);- План за Безопасност и Здраве;- ПУСО; - Сметна документация;-Изготвяне на КСС и актуализ. Линеен график Дейност II – Изпълнение на СМР съгласно изготвения от Изпълн. и одобрен от Възложителя по съответния ред инвестиционен проект. Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционния срок, съгласно чл.20, ал.4, т.4 отНаредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   904734   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.03.2019 29.03.2019
2   904738   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.03.2019 29.03.2019