Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Номер: 02712-2019-0010
Адрес на профила на купувача: https://scdp.bg/procedures
Процедура: Открита процедура
Описание: Техническо обслужване на автомобилите, в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя за марката автомобилна техника, състоящо се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране. Ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние. Извършване ремонти на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост на автомобилите, ремонти на климатици и климатроници и др. Доставка на резервни части, материали, аксесоари и консумативи, необходими за правилната експлоатация на служебните автомобили, за извършването на извънгаранционно техническо обслужване и текущ ремонт.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/05/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   902667   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.03.2019 25.03.2019
2   902669   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.03.2019 25.03.2019
3   910675   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.05.2019 13.05.2019