Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=237
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на поръчката е доставка на гориво за отопление CPV: 09135100-5 за нуждите на Общинска служба за социални дейности и Детските градини на територията на Община Свищов. Общото количество е 350 000 литри (триста и петдесет хиляди литра) + 20% за четири години и е разпределено както следва: 1. За Общинска служба за социални дейности - 200 000 (двеста хиляди литра) + 20%. 2. За Детските градини на територията на Община Свищов – 150 000 (сто и петдесет хиляди литра) + 20%.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   901737   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.03.2019 19.03.2019
2   904494   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         28.03.2019 28.03.2019
3   920261   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 08.07.2019