Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”,
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   901193   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.03.2019 15.03.2019
2   901194   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.03.2019 15.03.2019
3   913084   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.05.2019 23.05.2019
4   952793   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2020 07.01.2020