Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово" разделена в 6 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   901073   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.03.2019 18.03.2019
2   901085   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.03.2019 18.03.2019
3   902082   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.03.2019 22.03.2019
4   920822   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
5   924196   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.07.2019 29.07.2019
6   976514   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.05.2020 14.05.2020