Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Каракуз - Дулово към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово
Номер: 02712-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.scdp.bg/procedures?cid=5&bid=18&year=&period=
Процедура: Открита процедура
Описание: Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   900954   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.03.2019 18.03.2019
2   900979   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.03.2019 18.03.2019
3   920201   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 08.07.2019