Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0020
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37368
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Дейностите по актуалузация на системата за мониторинг и управление на уличното осветление включват: -Отдалечена диагностика на всички полеви програмно-технически елементи на системата и актуализация на тяхното вграденото програмно осигуряване. -Лабораторна Диагностика на полевите програмно-технически средства на системата с фун¬кционални отклонения и ремонт на същите в наш сервиз при условие, че са ремонтопригод- ни, ведно с актуализация на вграденото програмно осигуряване. -Конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с новото актуализирано системно и приложно програмно осигуряване. - Преструктуриране на системата и конфигуриране на системно и приложно програмните осигурявания на системата за работа с полевите елементи на системата. -Въвеждане на допълнителни данни за осветителните точки по касети и осветителни стълбове по предоставени от Възложителя данни. -Количеството на касетите за управление на уличното осветление (КУО), определено въз ознова на актуални данни, получени от намиращата се в експлоатация система за мониторинг и управление – 330 броя. -Ориентировъчното количество на осветителни стълбове за град Бургас – 20 000 броя. -Всички дейности по актуализиране на системата следва да се извършват дистанционно, без посещение на обектите. Ако по време на актуализацията на системата е необходимо посещение на обект, то следва да се се заплаща в съответствие с предложена ценова листа на Изпълнителя за техническо осигуряване на място. -Сега монтираните и работещи полеви програмно-технически средства на системата, за които се установят функционални отклонения, както и тези които не могат да бъдат преконфигурирани дори след опит за поправка, следва да бъдат подменени с нови, функционално еквивалентни такива. Изпълнителят следва да предложи единична цена за подмяна на устройствата.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   900976   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.03.2019 14.03.2019
2   908898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2019 30.04.2019