Информация за преписката

Възложител: В и К ООД - Габрово /Водоснабдяване и канализация ООД - Габрово/
Номер: 00657-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/150-
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по десет обособени позиции, като предлаганите застраховки следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   900486   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.03.2019 13.03.2019
2   900487   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         13.03.2019 13.03.2019
3   902258   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         20.03.2019 21.03.2019
4   921971   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.07.2019 12.07.2019
5   923292   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         19.07.2019 19.07.2019
6   925530   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         01.08.2019 01.08.2019