Информация за преписката

Възложител: Диагностично-консултативен център I /ДКЦ I/ - Пловдив ЕООД
Номер: 00446-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.dkc1bg.com/profil-na-kupuvacha.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД –рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/04/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   900104   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.03.2019 12.03.2019
2   900107   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.03.2019 12.03.2019
3   923805   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.07.2019 23.07.2019