Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово за отделение по урология“ разделена в 8 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/04/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   899157   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2019 08.03.2019
2   899159   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.03.2019 08.03.2019
3   914677   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2019 06.06.2019
4   914680   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2019 06.06.2019
5   971593   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 08.04.2020
6   971599   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2020 08.04.2020