Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0007
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-prepodavateli-za-provezhdane-na-obucheniy/
Процедура:
Описание: Предметът на поръчката включва, избор на преподаватели за провеждане на обучения за персонала на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения в изпълнение на дейностите по Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898534   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 04.03.2019
2   898540   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     28.02.2019 04.03.2019
3   901255   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.03.2019 19.03.2019
4   944443   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     14.11.2019 18.11.2019