Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0008_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Софтуерна актуализация на пет/три номинала на банкнотообработващи системи BPS1040BS/BPSM7/CPS,включваща софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на банкнотообработващите с-ми, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии за пет/три номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техн. спецификация“ за обособ. позиция № 1,2,3. Участниците следва да подават оферти по обособени позиции №1,2,3 Обособ. позиция № 4 – „Софтуерна актуализация на банкнотоброячни машини KISSAN Newton“, обособ. позиция № 5 – „Софтуерна актуализация на банкнотоброячни машини SEETECH ST-150“ и обособ. позиция № 6: „Ремонт и настройка на сензори на банкнотообработващи машини“ ще бъдат възложени по ред, валиден за индивидуалната им стойност на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2019 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898530   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 04.03.2019
2   898538   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2019 04.03.2019
3   905992   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
4   910527   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2019 13.05.2019
5   912684   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2019 27.05.2019