Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0090
Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.sidp.bg/op-2019-6-hrani-napitki/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на хранителни продукти и напитки, включително и на ОЛТ, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898280   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
2   898281   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
3   912744   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.05.2019 21.05.2019