Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0013
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37485
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на доставката е 1 /един/ брой ново, неупотребявано, специализирано транспортно средство (микробус) за хора с увреждания, с технически параметри посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Специализираният автомобил, следва да бъде предназначен за превоз на трудноподвижни лица, новопроизведен, в серийно производство, категория М2, отговарящ на Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/04/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898142   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 04.03.2019
2   898144   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2019 04.03.2019
3   925688   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019