Информация за преписката

Възложител: Община Царево
Номер: 00079-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   897919   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
2   897920   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
3   911632   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2019 15.05.2019