Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”. Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински изделия, необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представен в Раздел II.Техническа спецификация, част от документацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/03/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   897696   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.02.2019 27.02.2019
2   897708   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.02.2019 27.02.2019
3   930881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019