Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2384&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на обществената поръчка е отпечатването и доставянето до ЦУ на АСП и до 28-те РДСП в страната на нормативно регламентираните видове формуляри и ваучери във връзка с изпълнение дейностите по закон от Агенцията за социално подпомагане по закон.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   897350   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.02.2019 01.03.2019
2   897351   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.02.2019 01.03.2019
3   904020   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2019 29.03.2019