Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представен в Раздел II.Техническа спецификация, част от документацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   897099   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.02.2019 26.02.2019
2   897100   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.02.2019 26.02.2019
3   913780   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2019 29.05.2019