Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=233
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи съгласно изготвеният технически инвестиционен проект за „Закриване и рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци (ТБО) на гр. Свищов, м. Ненова шатра“. Депото за ТБО е в експлоатация от 1976 г., т.е. повече от 40 години и е с площ 48 900 кв. м. Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, включват изпълнението на техническата и биологичната рекултивация на депото за твърди битови отпадъци (ТБО), и са, както следва: •Подготвителни работи на строителната площадка – разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения във връзка с изпълнението на СМР, и др.;•Демонтажни работи; •Доставка на необходимите материали, механизация и оборудване; •Изпълнение на строително-монтажните работи; •Биологична рекултивация на депото – благоустрояване на терена; •Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно действащата нормативна уредба; Подробните изисквания са съгласно техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   896638   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.02.2019 28.02.2019
2   896643   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2019 28.02.2019
3   921704   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2019 15.07.2019