Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Процедура: Публично състезание
Описание: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “. В предметния обхват се включва ремонт на сградата на кметството, включващ подмяна на керемиди, водосточни тръби на покрива, ревизиране на компрометирана външна мазилка на сградата, обръщане и измазване на прозорци, смяна на дограма, ревизиране на мазилка и поставяне на настилка в част от сградата. По площада се предвижда поставяне на нови бордюри и базалтови плочки по тротоара около площада, оформане на градинките с градински бордюри, пренареждане на стари плочки, освежаване и ремонт на съществуващи детски съоръжения и метална беседка. Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “. В предметния обхват на обособената позиция се включва ремонт на междублоковите пространства в гр.Симеоновград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   896273   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.02.2019 22.02.2019
2   896275   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.02.2019 22.02.2019
3   911872   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.05.2019 16.05.2019