Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“. Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   896146   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.02.2019 г.  25.02.2019 г. 
2   896148   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     21.02.2019 г.  25.02.2019 г.