Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0068
Адрес на профила на купувача: https://wp.me/p82ovF-cJd
Процедура: Публично състезание
Описание: „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей, специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия" за 2019 година”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   896077   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.02.2019 21.02.2019
2   896079   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.02.2019 21.02.2019
3   910389   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
4   956675   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2020 28.01.2020