Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Номер: 00220-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com/?page_id=11
Процедура: Публично състезание
Описание: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА - осигуряване доставка на автомобили, при условията на финансов лизинг, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, включително и осигуряване на гаранционно (сервизно) и извънгранационно обслужване на доставените автомобили, по обособени позиции, както следва: ОП1: Доставка на употребяван бус с монтирана нова канало почистваща надстройка; ОП2: Доставка на фабрично нов самосвал с тристранно разтоварване 3.5т; ОП3: Доставка на 2 бр. фабрично нови - комбиниран багер - челен товарач; ОП4: Доставка на фабрично нов мини челен товарач“ ОП5: Доставка на фабрично нов самосвал с тристранно разтоварване 10т. Към документацията са приложени одобрени от възложителя спецификации за всяка от обособените позиции, в които са посочени минималните технически изисквания, които трябва да покриват доставените автомобили.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   895567   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
2   895573   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
3   915976   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019