Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76
Процедура: Публично състезание
Описание: -Изпълнението на съответните дейности, предмет на поръчката, съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ попадат в Код и наименование по CPV, като същия се наименуван като ОСНОВЕН КОД, както следва: 45232150 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи. - Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадащи в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния предмет на обществената поръчка, а именно: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – висока зона, северозападна част на гр. Шивачево, общ. Твърдица“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   895418   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
2   895420   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.02.2019 19.02.2019
3   915854   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019