Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително-ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа на територията на община Симеоновград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   895118   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.02.2019 18.02.2019
2   895132   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.02.2019 18.02.2019
3   917021   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.06.2019 18.06.2019
4   933127   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.09.2019 13.09.2019